Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική

Κωδικός Μαθήματος:

MΥ.2.1

Εξάμηνο:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικό Μάθημα

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB105/


Καθηγητές Μαθήματος

Παπαγεωργίου Ευσταθία


Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών της στατιστικής επιστήμης, η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις προσεγγίσεις, τις στρατηγικές και τις μεθόδους ποιοτικού σχεδίου και η εφαρμογή τους στην έρευνα και στην παιδαγωγική επιστήμη. Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές/τριες ικανούς/νές να αφομοιώσουν τη διδασκόμενη ύλη και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους τόσο στον επαγγελματικό τους χώρο όσο και σε ευρύτερες εφαρμογές της Στατιστικής, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη κάλυψη ερευνητικών αναγκών στην παιδαγωγική επιστήμη και στην αγωγή και φροντίδα παιδιών πρώιμης παιδικής ηλικίας. Το μάθημα έχει ως στόχο επίσης την εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές αρχές μεθοδολογίας έρευνας, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ερευνητικές μελέτες. Συγκεκριμένα επιδιώκονται: η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές επιστημολογικές προσεγγίσεις που αφορούν τη διαδικασία δημιουργίας επιστημονικής γνώσης, η κατανόηση και γνώση των διαφορετικών προσεγγίσεων στην ερευνητική μεθοδολογία («ποσοτική» και «ποιοτική» κατεύθυνση) καθώς και των διαφόρων τύπων ερευνητικού σχεδίου, η εξοικείωση με τα επιμέρους βήματα της ερευνητικής διαδικασίας, από την αρχική επιλογή ενός ερευνητικού ενδιαφέροντος μέχρι το τελικό στάδιο της συγγραφής μιας ερευνητικής μελέτης. Επιπρόσθετα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να έχουν πιο αποδοτική σκέψη και να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σε σχέση με την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα να γίνει εφαρμογή της θεωρίας της στατιστικής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με ενδεδειγμένα στατιστικά πακέτα όπως είναι το SPSS. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια:

Σε επίπεδο γνώσης θα είναι σε θέση να ανακαλεί και να περιγράφει:

 • τις διαδικασίες διεξαγωγής έρευνας και τις φάσεις ερευνητικού σχεδιασμού
 • τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, από την αρχική επιλογή ενός ερευνητικού
 • ενδιαφέροντος μέχρι το τελικό στάδιο της συγγραφής μιας ερευνητικής αναφοράς
 • τους ποικίλους ερευνητικούς σχεδιασμούς και τις τεχνικές συλλογής δεδομένων
 • τα μέρη και χαρακτηριστικά ανάπτυξης-συγγραφής ερευνητικών εργασιών
 • τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων
 • τη χρήση των ελέγχων υποθέσεων
 • την εκτίμηση συσχετίσεων και παλινδρομήσεων

Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα είναι σε θέση να επεξηγεί και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με:

 • βασικές έννοιες της μεθοδολογίας έρευνας
 • την ερευνητική διαδικασία όπως αυτή αποτυπώνεται σε ερευνητικές εργασίες
 • θέματα διαχείρισης της ερευνητικής δεοντολογίας
 • την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων συλλογής και ανάλυσης ανάλογα με το ερευνητικό
 • στόχο και ερευνητικά ερωτήματα
 • τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων
 • τη χρήση των ελέγχων υποθέσεων
 • την εκτίμηση συσχετίσεων και παλινδρομήσεων

Σε επίπεδο ικανοτήτων θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τα ανωτέρω ως ακολούθως:

 • να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να αναλύουν και να παρουσιάζουν τα ερευνητικάαποτελέσματα
 • να συνδέουν τον ερευνητικό στόχο, τα ερευνητικά ερωτήματα, τις μεθόδους συλλογής δεδομένων, τις μεθόδους ανάλυσης, και την εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • να μελετούν και να αναλύουν ερευνητικές εργασίες
 • να διακρίνουν τους σχεδιασμούς, τεχνικές και άλλα χαρακτηριστικά μεταξύ των ποσοτικών, ποιοτικών και μικτών μεθοδολογικών σχεδιασμών
 • να σχεδιάζουν ερευνητικές μελέτες
 • να οργανώνουν τα δεδομένα
 • να κατανοούν τα βασικά στατιστικά εργαλεία
 • να χρησιμοποιούν τις στατιστικές τεχνικές για την ανάλυση πραγματικών δεδομένων
 • να αναλύουν τις διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις (ποιοτικές, ποσοτικές και µεικτές), καθώς και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κάθε προσέγγισης.
 • να αναλύουν, επίσης, κριτικά τη διαθέσιµη βιβλιογραφία.

Σύνθεση: Οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν την ικανότητα εκπόνησης βιβλιογραφικής έρευνας, διατύπωσης ερευνητικών ερωτηµάτων και επιλογής της καταλληλότερης µεθοδολογικής προσέγγισης για την απάντησή τους. Παράλληλα, θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να επιλέγουν και να εφαρµόζουν την κατάλληλη µέθοδο ανάλυσης πρωτογενών ποσοτικών δεδοµένων.

Αξιολόγηση: Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα αξιολόγησης των ερευνητικών τους αποτελεσµάτων, καθώς και τη σύνταξη και την παρουσίαση µίας ολοκληρωµένης ερευνητικής εργασίας.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδοµένων και πληροφοριών, µε τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δηµιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ηγεσία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 •  Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός έργων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία και στην επιστημονική και επιχειρηματική έρευνα.
 • Σχεδιασμός ερευνητικής διαδικασίας.
 • Μετρήσεις/ Κλίμακες/ Δημιουργία ερωτηματολογίου.
 • Εισαγωγή στην τεχνική της Ανάλυσης Δεδομένων (Introduction to Data Analyses Techniques).
 • Βασικά Στατιστικά Μέτρα (Basic Statistics Measures).
 • Ανάλυση Συσχέτισης-Παλινδρόμησης (Correlation-Regression Analysis).
 • χ2 Έλεγχος Ανεξαρτησίας (χ2 test of Independence).
 • Έλεγχος Ισότητας Μέσων Τιμών (Test of equality of means).
 • Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analysis).
 • Ανάλυση Συστάδων (Cluster Analysis)-Διακριτική Ανάλυση (Discriminant Analysis).
 • Συγγραφή ερευνητικής έκθεσης και μέθοδοι παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Τα ανωτέρω αντικείμενα μελετώνται και επεξεργάζονται και σε ψηφιακό περιβάλλον, μέσω εξοικείωσης σε εργαστηριακά μαθήματα με το στατιστικό λογισμικό SPSS.