Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥΚ.3.1.1

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB111/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Σιδηροπούλου Τρυφαίνη

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση της ψυχοπαιδαγωγικής γνώσης και των αναγκών των μικρών παιδιώνμέσω κοινωνιολογικών και πολιτισμικών προσεγγίσεων.

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα:

  1. Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση των τομέωνανάπτυξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας και των παραμέτρων που την επηρεάζουν. Η επέκταση των γνώσεων να υλοποιείται μέσω αυτόβουλων ερευνητικών δραστηριοτήτων.
  2. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την ολόπλευρη γνώση και κατανόησή τους για το παιδί και να έχουν τις ικανότητες για επίλυση προβλημάτων σε ένα νέο ή άγνωστο περιβάλλον, εντός ευρύτερου (ή διεπιστημονικού) πλαισίου, συναφούς προς το γνωστικό τους πεδίο.
  3. Έχουν αντίληψη των ευθυνών και των προσδοκιών στο εκπαιδευτικό σύστημα και να συνδυάζουν γνώσεις ώστε ναχειρίζονται πολύπλοκα θέματα και να διατυπώνουν κρίσεις. Οι ικανότητές τους θα τους επιτρέπουν να ερμηνεύουν, με βάση τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, τις παιδαγωγικές πρακτικές και τις καινοτομίες που εφαρμόζονται στους χώρους προσχολικής αγωγής.
  4. Έχουν κατανοήσει την σχέση ανάμεσα στις εκπαιδευτικές πολιτικές, τα μαθησιακά μοντέλα και τις παιδαγωγικές πρακτικές που υλοποιούνται στους θεσμούς προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Επίσης, θα μπορούν να αναλύουν τους παράγοντες που προσδιορίζουν την προσφερόμενη στους προσχολικούς θεσμούς ποιότητα.
  5. Είναι σε θέση να κοινοποιούν τα συμπεράσματά τους, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας, αλλά και να γνωρίζουν τις κοινωνικές και πολιτισμικές παραμέτρους στις οποίες αυτά βασίζονται, τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
  6. Διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεχίσο υν τις σπουδές τους με τρόπο σε μεγάλο βαθμό αυτοδύναμο ή και αυτόνομο