Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥΚ.3.1.1

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικό Μάθημα

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB111/


Καθηγητές Μαθήματος

Σιδηροπούλου Τρυφαίνη


Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση της γνώσης, των αναγκών και των δικαιωμάτων των μικρών παιδιών μέσω ψυχοπαιδαγωγικών, κοινωνιολογικών και πολιτισμικών προσεγγίσεων.

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος,

 • Σε επίπεδο γνώσεων θα έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση των τομέων ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας, των δικαιωμάτων των παιδιών και των παραμέτρων που επηρεάζουν. Η επέκταση των γνώσεων να υλοποιείται μέσω αυτόβουλων ερευνητικών δραστηριοτήτων.
 • Σε επίπεδο ικανοτήτων θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την ολόπλευρη γνώση και κατανόησή τους για το παιδί και να έχουν τις ικανότητες για επίλυση προβλημάτων σε ένα νέο ή άγνωστο περιβάλλον, εντός ευρύτερου (ή διεπιστημονικού) πλαισίου, συναφούς προς το γνωστικό τους πεδίο.
 • Έχουν αντίληψη των ευθυνών και των προσδοκιών στο εκπαιδευτικό σύστημα και να συνδυάζουν γνώσεις ώστε να χειρίζονται πολύπλοκα θέματα και να διατυπώνουν κρίσεις. Οι ικανότητές τους θα τους επιτρέπουν να ερμηνεύουν, με βάση τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, τις παιδαγωγικές πρακτικές και τις καινοτομίες που εφαρμόζονται στους χώρους προσχολικής αγωγής.
 • Έχουν κατανοήσει την σχέση ανάμεσα στις εκπαιδευτικές πολιτικές, τα μαθησιακά μοντέλα και τις παιδαγωγικές πρακτικές που υλοποιούνται στους θεσμούς προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Επίσης, θα μπορούν να αναλύουν τους παράγοντες που προσδιορίζουν την προσφερόμενη στους προσχολικούς θεσμούς ποιότητα.
 • Σε επίπεδο μαθησιακών δεξιοτήτων  είναι σε θέση να επεξηγούν, να  κοινοποιούν τα συμπεράσματά τους, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας, αλλά και να γνωρίζουν τις κοινωνικές και πολιτισμικές παραμέτρους στις οποίες αυτά βασίζονται, τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
 • Μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με τρόπο σε μεγάλο βαθμό αυτοδύναμο ή και αυτόνομο.  

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Ταυτότητα/ες της βρεφικής και παιδικής ηλικίας – Πολιτισμικές όψεις της παιδικής ηλικίας-πολυπολιτισμηκότητα.
 • Ανθρωπολογία της παιδικής ηλικίας.
 • Ψυχοπαιδαγωγικές ερευνητικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας.
 • Παιδική ηλικία και μετανάστευση.
 • Έμφυλες διαστάσεις της παιδικής ηλικίας.
 • Όψεις της παιδικής ηλικίας στην εποχή των εικόνων.
 • Παιδί και πρώιμες αλληλεπιδράσεις. Προώθηση της αυτονομίας των παιδιών.
 • Τα παιδιά ως πολίτες με δικαιώματα. Δικαιώματα και προστασία του παιδιού.
 • Ανισότητες και αποκλεισμοί στην προσχολική αγωγή.
 • Θέματα προσβασιμότητας των παιδιών σε δομές προσχολικής αγωγής. Συμπεριληπτική αγωγή.
 • Η ποιότητα στην προσχολική αγωγή: ποιότητα δομών, προσωπικού, προγραμμάτων.
 • Μελέτες Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών για την ποιότητα της προσχολικής αγωγής.
 • Παραμέληση και κακοποίηση του παιδιού. Παιδαγωγική και φορείς προστασίας. Υποστηρικτικοί θεσμοί παιδιού και οικογένειας.