Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Παρακολούθηση και Εποπτευό- μενη Διδασκαλία σε Φορείς και Σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. ή/και Συμπερίληψης

Κωδικός Μαθήματος:

MYK.3.3.2

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Ώρες:

Υ

Μονάδες ECTS:

22

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Δελή Ερμιόνη