Πρακτική Άσκηση Μέρος II – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Φορείς ή/και Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη

Κωδικός Μαθήματος:

MYK.4.1.1

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικό Μάθημα

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

15


Καθηγητές Μαθήματος

Δελή Ερμιόνη


Βασικός στόχος του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/μεταπτυχιακές φοιτήτριες να ασκηθούν στη διερεύνηση των διαδικασιών της διδασκαλίας, λειτουργώντας διαδοχικά και αναστοχαστικά ως εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες και ως εκπαιδευτές, μέσα στην παιδαγωγική πραγματικότητα.

Ειδικότερα, το μάθημα επιδιώκει να φέρει σε άμεση επαφή τους ασκούμενους/τις ασκούμενες με τη διδακτική θέση και πράξη σε αντιπροσωπευτικούς φορείς παιδείας, τέχνης & πολιτισμού και μέσα από διάφορα ζητήματα και προβλήματα,  να ενισχύσει τις διδακτικές τους δεξιότητες ώστε να βελτιώσουν την εκπαιδευτική τους  ευχέρεια και τεχνική.

Οι φοιτητές/οι φοιτήτριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα:

 • Είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν διδακτικές δεξιότητες (π.χ. η υποβολή ερωτήσεων, η ενίσχυση των μαθητών κ.ά.).
 • Έχουν γνωρίσει διάφορες συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές (π.χ. καταιγισμός ιδεών, μελέτη περίπτωσης, εννοιολογικός χάρτης, προσομοίωση κ.ά.) που ευνοούν την ενεργητική συμμετοχή, τις οποίες θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν στη διδασκαλία τους.
 • Έχουν κατανοήσει ότι διάφορες εναλλακτικές δράσεις & διαδικασίες μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελεσματική διδασκαλία.
 • Έχουν βελτιώσει τη διδακτική τους ευχέρεια παρατηρώντας τις διδακτικές δραστηριότητες άλλων συμφοιτητών/συμφοιτητριών τους και συζητώντας μαζί τους διάφορα ζητήματα της διδασκαλίας.
 • Εξετάζουν την εργασία τους, αυτόνομα ή/και ομαδικά μέσα σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον για την παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, το σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων.
 • Έχουν ασκηθεί στη διαδικασία του αναστοχασμού, η οποία συμβάλλει στην αυτοαξιολόγηση της προσωπικής τους μάθησης.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εμβάθυνση επί ζητημάτων εφαρμογής των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση
 • Εξοικείωση με τη Βιωματική και Ανακαλυπτική Μάθηση μέσα από τη χρήση πρωτογενών πηγών (διεξαγωγή έρευνας, μελέτη πεδίου κ.α.)
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Αυτόνομη εργασία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Σχεδιασμός της πρακτικής άσκησης
  • Μοντέλα διδασκαλίας
  • Προγραμματισμός: φορείς υλοποίησης, χρονοδιάγραμμα
  • Κριτήρια αξιολόγησης
 1. Βιωματική δράση/παρακολούθηση διδασκαλιών-καινοτόμων προγραμμάτων-καλών πρακτικών, σε φορέα Υ/Υ πρακτικής άσκησης
 2. Θεωρητική υποστήριξη/Διάλεξη-Σεμινάριο
  • Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο μαθητών//μαθητριών που προέρχονται από ευάλωτα κοινωνικά περιβάλλοντα
  • Στάδιο ανατροφοδότησης
  • Αναστοχασμός – Ανανέωση σχεδιασμού
 1. Βιωματική δράση/παρακολούθηση διδασκαλιών-καινοτόμων προγραμμάτων-καλών πρακτικών, σε φορέα Υ/Υ πρακτικής άσκησης
 2. Θεωρητική υποστήριξη/Διάλεξη-Σεμινάριο
  • Το Σύγχρονο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα: υποστηρικτικές δομές μέσα στο δημόσιο σχολείο και ο ρόλος τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών/τριών με μειωμένη λειτουργικότητα
  • Στάδιο ανατροφοδότησης
  • Αναστοχασμός – Ανανέωση σχεδιασμού
 1. Βιωματική δράση/παρακολούθηση διδασκαλιών-καινοτόμων προγραμμάτων-καλών πρακτικών, σε φορέα Υ/Υ πρακτικής άσκησης
 2. Θεωρητική υποστήριξη/Διάλεξη-Σεμινάριο
  • Τμήμα Ένταξης στο Σχολείο: η διαφοροποίηση στη διδασκαλία για τους χαρισματικούς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
  • Αναστοχασμός & Αξιολόγηση