Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλίες

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΕΚ.4.2.2.2

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

15

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB124/Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής και διδακτικής επάρκειας των μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, η περαιτέρω εξοικείωσή τους με τη  χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, η άσκηση ελέγχου και αξιολόγησης της διδακτικής συμπεριφοράς, η ενεργοποίηση προς την κατεύθυνση της διατύπωσης εναλλακτικών και βελτιωτικών προτάσεων διδακτικού έργου, καθώς και η απόκτηση ευρύτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος στο πεδίο της διδακτικής.

Οι φοιτήτριες και φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται να είναι σε θέση:

Σε επίπεδο Γνώσεων:

 • να γνωρίζουν τις αρχές, τις μεθόδους και τα μέσα σχεδιασμού εκπαιδευτικού έργου.
 • να αναλύουν τις αρχές, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της εκπαιδευτικής διεργασίας.
 • να αντιλαμβάνονται τις αρχές που διέπουν τη δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας.
 • να γνωρίζουν τις βασικές αρχές και προδιαγραφές της βιωματικής μάθησης.
 • να γνωρίζουν τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και τους τρόπους εφαρμογής τους.
 • να γνωρίζουν τα εποπτικά μέσα και τον εξοπλισμό εκπαίδευσης καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους.
 • να αναγνωρίζουν τη σημασία καθώς και μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης.
 • να συνθέτουν μια μικροδιδασκαλία.
 • να συγκρίνουν τα εποπτικά μέσα και τον εξοπλισμό εκπαίδευσης καθώς και να αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες αξιοποίησής τους.
 • να συγκρίνουν, να συνδυάζουν και να επιλέγουν το θεωρητικό πλαίσιο ανάλογα με το στόχο, το περιεχόμενο και το πλαίσιο της εκπαίδευσης.

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων:

 • να αξιοποιούν, στο πλαίσιο του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της προετοιμασίας της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την εμπειρία τους, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες θεωρητικές προσεγγίσεις, τις βασικές επιδιώξεις των εκπαιδευτικών πολιτικών, τις κύριες παραμέτρους του κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου καθώς και τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων.
 • να δομούν τη διδακτική τους παρέμβαση σε διδακτικές ενότητες και υποενότητες
 • να εντάσσουν τη διδακτική τους ενότητα στο εκπαιδευτικό της πλαίσιο.
 • να διαπραγματεύονται το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σχέδιο και τον τρόπο οργάνωσης της παρέμβασης με την εκπαιδευόμενη ομάδα.
 • να εφαρμόζουν βιωματικές ασκήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας της εκπαιδευόμενης ομάδας.
 • να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας και στην ενεργοποίηση των μελών της εκπαιδευτικής ομάδας, αξιοποιώντας τα τρία επίπεδα συναλλαγής κατά την εκπαιδευτική διεργασία (άτομο, υποομάδα, ολομέλεια).
 • να είναι ικανοί να αξιοποιούν την ετερογένεια της εκπαιδευόμενης ομάδας για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διεργασίας
 • να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές ανά περίπτωση.
 • να πραγματοποιούν δραστηριότητες που προωθούν το διάλογο και την κριτική σκέψη.
 • να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων μάθησης από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους.
 • να προσαρμόζουν κατάλληλα το χώρο και το χρόνο της εκπαίδευσης.
 • να χειρίζονται τα εποπτικά μέσα και τον λοιπό εξοπλισμό εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας τους στόχους του εκπαιδευτικού έργου
 • να συγκεντρώνουν και να αποτιμούν στοιχεία για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και την αυτό-αξιολόγηση

Σε επίπεδο Στάσεων:

 • να μεταβληθεί η εκπαιδευτική αντίληψη και νοοτροπία ως προς τον «δασκαλοκεντρικό» τρόπο εκπαίδευσης.
 • να προτιμούν την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με τη χρήση ενεργητικών τεχνικών.
 • να υποστηρίζουν την εφαρμογή ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών ως απαραίτητου στοιχείου αποτελεσματικής μάθησης.
 • να παροτρύνουν συναδέλφους εκπαιδευτές να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά και με γνώμονα την ομάδα και τις ανάγκες της.
 • να υιοθετήσουν αρχές και τεχνικές ενίσχυσης των ευάλωτων – ευπαθών ομάδων στη διεργασία της μάθησης.
 • να παρακινηθούν περαιτέρω στη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται, για την επιτυχή ολοκλήρωση και κατοχύρωση του μαθήματος, να ακολουθήσουν έναν κύκλο θεωρητικών προσεγγίσεων (κύκλος σεμιναριακών/θεωρητικών μαθημάτων) και έναν κύκλο πρακτικών εφαρμογών, με υποχρεωτική συμμετοχή, σε πρόγραμμα πραγματοποίησης/παρουσίασης Μικροδιδασκαλιών σε ρόλους εισηγητριών/εισηγητών, εκπαιδευόμενων και αξιολογητών, διάρκειας τουλάχιστον τριάντα έξι (36) ωρών. Ο κύκλος πρακτικών εφαρμογών δύναται να υλοποιηθεί σε φορείς υποδοχής ή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ύστερα από απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ..

Περιεχόμενο:

Κύκλος θεωρητικών προσεγγίσεων (σεμιναριακών/θεωρητικών μαθημάτων):

 • Η Έννοια της Μικροδιδασκαλίας: Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της μικροδιδασκαλίας και του μικρομαθήματος.
 • Βασικές Αρχές της Μικροδιδασκαλίας.
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές.
 • Στάδια οργάνωσης Μικροδιδασκαλίας, διατύπωση στόχων, διαμόρφωση και οργάνωση περιεχομένου.
 • Στάδια στη Διεργασία της Μικροδιδασκαλίας.
 • Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας: Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας, σχεδιασμός εκπαιδευτικών στόχων, δόμηση ενοτήτων, επιλογή εποπτικών μέσων και τεχνικών, αξιολόγηση.
 • Μαγνητοσκόπηση και Επανατροφοδότηση.
 • Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στην Υλοποίηση Μικροδιδασκαλιών.
 • Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας (Βιωματικό Σεμινάριο): Θεωρητικές προσεγγίσεις, επίδειξη από εκπαιδευτή, άσκηση στην παρατήρηση και ανάλυση της συμπεριφοράς του εκπαιδευτή, σχολιασμός.

Κύκλος πρακτικών εφαρμογών:

 • Συμμετοχή σε επαναλαμβανόμενα προγράμματα Πραγματοποίησης/Παρουσίασης Μικροδιδασκαλιών 15′-20′.
 • Εναλλασσόμενοι ρόλοι εισηγητών/εισηγητριών, εκπαιδευομένων, αξιολογητών/αξιολογητριών.
 • Αξιολόγηση Μαθήματος από φοιτήτριες/φοιτητές.
 • Αξιολόγηση Μαθήματος από Διδάσκοντες.