Σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη – Παιδαγωγική της ’Ενταξης – Συμπερίληψης

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥ.1.1

Εξάμηνο:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικό Μάθημα

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTC103/


Καθηγητές Μαθήματος

Μουσένα Ελένη


Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη και κατανόηση των σύγχρονων προσεγγίσεων της Παιδαγωγικής Επιστήμης, με εστίαση στην προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της διαμόρφωσης του δημοκρατικού μαθητή/πολίτη.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Να διακρίνουν και να κατανοούν τις κεντρικές  τάσεις και τις σύγχρονες απαιτήσεις της Παιδαγωγικής Επιστήμης
 • Να γνωρίζουν τις βασικές δημοκρατικές αρχές και αξίες και να τις υπηρετούν στο παιδαγωγικό του έργο
 • Να περιγράφουν τους στόχους και της αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
 • Να αντιλαμβάνονται τον πλούτο της πολυπολιτισμικής σχολικής τάξης και να τον υποστηρίζουν κατάλληλα

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να εφαρμόζουν τις θεωρίες  μάθησης και τις ψυχοπαιδαγωγικές μαθησιακές αρχές
 • Να εντάσσουν στην παιδαγωγικό και διδακτικό τους έργο σύγχρονες προσεγγίσεις που υποστηρίζουν ένα ανοικτό και δημιουργικό σχολείο.
 • Να εφαρμόζουν εκπαιδευτικά αλληλεπιδραστικά προγράμματα με εκπαιδευτικές κοινότητες στην Ευρώπη και τον κόσμο.
 • Να αντιλαμβάνονται τη σημασία των ανοικτών περιβαλλόντων, πηγών και περιεχομένων μάθησης.

Σε επίπεδο ικανοτήτων

 • Να αιτιολογούν το θεωρητικό υπόβαθρο των επιλογών του/της κατά την παιδαγωγική διαδικασία.
 • Να χειρίζονται ερευνητικά τη βιβλιογραφία σε σχέση με τα ζητήματα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
 • Να οργανώνουν τις γνώσεις του και να τις συνθέτουν με κριτική ματιά
 • Να αναθεωρούν τις επιλογές του και να τις επαναπροσδιορίζουν
 • Να λειτουργούν ως πρότυπα για μια εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Παιδαγωγική Επιστήμη – Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις.
 • Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις για την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
 • Επιστήμη και Γνώση – Επίσημη Σχολική Γνώση.
 • Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών – Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών.
 • Εκπαίδευση για την ταυτότητα του Πολίτη. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.
 • Σχολείο Κοινωνία Πολιτών.
 • Οργάνωση διδακτικού έργου. Σχεδιασμός, υλοποίηση (Προσχολική Αγωγή -Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)
 • Σχεδιασμός διδασκαλίας με δομημένο σχέδιο μαθήματος στο πλαίσιο αυθεντικής μάθησης και αξιολόγησης.
 • Διαφοροποιημένη παιδαγωγική και διδασκαλία Παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές Ένταξης – Συμπερίληψης (Προσχολική Αγωγή – ΘΕΩΡΙΑ)
 • Διαφοροποιημένη παιδαγωγική και διδασκαλία Παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές Ένταξης – Συμπερίληψης (Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – ΘΕΩΡΙΑ)
 • Διαφοροποιημένη παιδαγωγική και διδασκαλία Παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές Ένταξης – Συμπερίληψης (Προσχολική Αγωγή – ΑΣΚΗΣΕΙΣ)
 • Διαφοροποιημένη παιδαγωγική και διδασκαλία Παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές Ένταξης – Συμπερίληψης (Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – ΑΣΚΗΣΕΙΣ)
 • Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις – Εργαστήριο.