Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων

Κωδικός Μαθήματος:

ΜEK.3.2.2.2

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

10

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB130/


Καθηγητές Μαθήματος

Πόλκας Λάμπρος


Σκοπός του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού μαθήματος είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να αποκτήσουν την απαραίτητη θεωρητική γνώση και πρακτική κατάρτιση, ώστε να κατανοούν με κριτικό τρόπο και να υιοθετούν σύγχρονες γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διασύνδεσή τους με τα Ψηφιακά Μέσα και γενικότερα τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Ειδικότερα, οι φοιτήτριες /φοιτητές αναμένεται να:

 • ŸΕποπτεύουν κριτικά τις διεθνείς επιστημονικές αναζητήσεις στον χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας μέσω των Ψηφιακών Μέσων και να κατανοούν την αναπλαισίωσή τους στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
 • Συνδέουν την εισαγωγή και εφαρμογή των Ψηφιακών Μέσων στα γλωσσικά μαθήματα με ευρύτερα ζητήματα, όπως η νέα οικονομική πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης, η κοινωνία της γνώσης, οι νέοι γραμματισμοί που επιβάλλεται να καλλιεργεί η εκπαίδευση, καθώς επίσης οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται στους εργασιακούς χώρους.
 • Αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν τις συστημικού τύπου απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες που έχει η αξιοποίηση των Ψηφιακών Μέσων στη διδακτική διαδικασία και ειδικότερα στα γλωσσικά μαθήματα.
 • Κατανοούν την ευρύτερη σχέση των Ψηφιακών Μέσων με τις νέες μορφές γραμματισμού που ισχύουν στην κοινωνία και είναι απαραίτητο να διατρέχουν τα προγράμματα σπουδών, τις γνώσεις για τη γλώσσα και τις διδακτικές πρακτικές.
 • Αναπτύσσουν τις απαραίτητες στρατηγικές για την γόνιμη αξιοποίηση των Ψηφιακών Μέσων στα γλωσσικά και γενικότερα στα ανθρωπιστικά μαθήματα.
 • Αποκτήσουν επίγνωση της σημασίας και των δυνατοτήτων των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων, των διαδικτυακών περιβαλλόντων και της τεχνητής νοημοσύνης και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν δημιουργικά στη διδασκαλία των γλωσσικών και ανθρωπιστικών μαθημάτων.
 • «Διαβάζουν» κριτικά και να αξιολογούν τις βασικές, παραδειγματικές κατηγορίες εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, συνδέοντάς τα με το ευρύτερο ιστορικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο που υποκινεί την εξέλιξη και συνεχή μετάλλαξή τους.
 • Εξοικειωθούν με απαραίτητα στοιχεία διδακτικού σχεδιασμού και παραγωγής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και μικρο-σεναρίων διδασκαλίας στα γλωσσικά και ανθρωπιστικά μαθήματα, οργανώνοντας κατάλληλα το μαθησιακό περιβάλλον που υπαγορεύεται από την παιδαγωγική αξιοποίηση των Ψηφιακών Μέσων στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων για τη διδασκαλία και γενικότερα τη μάθηση.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση αναστοχασμού, κριτικής και αυτοκριτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ο πολυσύνθετος χαρακτήρας των ψηφιακών τεχνολογιών και οι επιπτώσεις τους στη νέα κειμενική πραγματικότητα
 2. Οι διεθνείς επιστημονικές αναζητήσεις στη διδακτική της γλώσσας με ψηφιακές τεχνολογίες

2.1. Οι ανακλάσεις των διεθνών επιστημονικών αναζητήσεων στη διδακτική της γλώσσας με ψηφιακές τεχνολογίες στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

 1. Μοντέλα χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική της γλώσσας.

3.1. Ταξινομήσεις και κατηγορίες ψηφιακών τεχνολογιών και περιβαλλόντων στη διδακτική της γλώσσας.

 1. Επιλογές γλωσσικής εκπαίδευσης με ψηφιακές τεχνολογίες: Λόγοι, γνώσεις, γραμματισμοί, διδακτικές πρακτικές, ταυτότητες.

4.1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως  περιβάλλοντα εργασίας, ως μέσα πρακτικής και κριτικού γραμματισμού.

 1. Web 2.0, διαδραστικά συστήματα, αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων, συνεργατικές πλατφόρμες και περιβάλλοντα παραγωγής λόγου, MOOC, διαδικτυακές κοινότητες.

5.1. Εφαρμογές  με τεχνολογίες Web 2.0, αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων, συνεργατικές πλατφόρμες και περιβάλλοντα παραγωγής λόγου, MOOC, διαδικτυακές κοινότητες.

 1. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός στη διδακτική της γλώσσας με ψηφιακές τεχνολογίες: Παραγωγή λόγου με διδακτικά συμβάντα – Εγγράμματες ταυτότητες.

6.1. Παραδείγματα σχεδιασμού δραστηριοτήτων και μικρο-σεναρίων στη διδακτική της γλώσσας με ψηφιακές τεχνολογίες.

 1. Αξιολόγηση δραστηριοτήτων και μικρο-σεναρίων στη διδακτική της γλώσσας με ψηφιακές τεχνολογίες: Κριτική Ανάλυση Λόγου.

7.1. Εφαρμογές στην αξιολόγηση δραστηριοτήτων και μικρο-σεναρίων στη διδακτική της γλώσσας με ψηφιακές τεχνολογίες.