Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥΚ.3.2.3

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΜΕ )

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDT117/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Πόλκας Λάμπρος

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα

Σκοπός του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού μαθήματος είναι οιφοιτήτριες και οι φοιτητές να αποκτήσουν την απαραίτητη θεωρητική γνώση και πρακτική κατάρτιση, ώστε να κατανοούν με κριτικό τρόπο και να υιοθετούν σύγχρονες γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διασύνδεσή τους με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Ειδικότερα, οι φοιτήτριες /φοιτητές αναμένεται να:

  1. Εποπτεύουν κριτικά τις διεθνείς επιστημονικές αναζητήσεις στον χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας μέσω των ΤΠΕ και να κατανοούν την αναπλαισίωσή τους στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
  2. Συνδέουν την εισαγωγή και εφαρμογή των ΤΠΕ στα γλωσσικά μαθήματα με ευρύτερα ζητήματα, όπως η νέα οικονομική πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης, η κοινωνία της γνώσης, οι νέοι γραμματισμοί που επιβάλλεται να καλλιεργεί το ελληνικό σχολείο, καθώς επίσης οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται στους εργασιακούς χώρους.
  3. Αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν τις συστημικού τύπου απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες που έχει η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία και ειδικότερα στα γλωσσικά μαθήματα.
  4. Κατανοούν την ευρύτερη σχέση των ΤΠΕ με τις νέες μορφές γραμματισμού που ισχύουν στην κοινωνία και που είναι απαραίτητο να διατρέχουν τα σχολικά προγράμματα σπουδών, τις γνώσεις για τη γλώσσα και τις διδακτικές πρακτικές.
  5. Αναπτύσσουν τις απαραίτητες στρατηγικές για την γόνιμη αξιοποίηση των ΤΠΕ στα γλωσσικά μαθήματα.
  6. Αποκτήσουν επίγνωση της σημασίας και των δυνατοτήτων των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων, λογισμικών και διαδικτυακών περιβαλλόντων, και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων.
  7. Διαβάζουν κριτικά και να αξιολογούν τις βασικές, παραδειγματικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού που προορίζονται για τη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων, συνδέοντάς τες με το ευρύτερο ιστορικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο που συνέβαλε στη δημιουργία τους και υποκινεί την εξέλιξη και μετάλλαξή τους.
  8. Εξοικειωθούν με απαραίτητα στοιχεία σχεδιασμού και παραγωγής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και μικρο-σεναρίων διδασκαλίας στα γλωσσικά μαθήματα, οργανώνοντας κατάλληλα το μαθησιακό περιβάλλον που υπαγορεύεται από την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων για τη διδασκαλία και γενικότερα τη μάθηση.