Ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης για τους εισακτέους του Η’ (όγδοου) κύκλου του ΔΠΜΣ

Ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης για τους εισακτέους του Η’ (όγδοου) κύκλου του ΔΠΜΣ

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
«Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»

      Ενημερώνονται οι επιλεχθείσες φοιτήτριες και επιλεχθέντες φοιτητές του η΄ (όγδοου) κύκλου του ΔΠΜΣ (εκκίνηση κύκλου το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 – Νοέμβριος 2022) σχετικά με το δικαίωμά τους σε απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

      Για την πληρέστερη ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών σχετικά με ενδεχόμενο δικαίωμα τους, καθώς και για τις απαραίτητες διαδικασίες, παραθέτουμε, στη συνέχεια της ανακοίνωσης, τα κάτωθι:

1) Την με αριθ. 108990/Ζ1/08-09-2022 (ΦΕΚ 4899/τ. Β΄/16-09-2022) Υπουργική Απόφαση, με την οπoία ορίζονται τα δικαιολογητικά και η ακολουθητέα διαδικασία.

2) Την με αριθ. 104375/Ζ1/29-08-2022 (ΦΕΚ 4659/τ. Β΄/05.09.2022) Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίζονται τα κρίσιμα ποσά ατομικού και οικογενειακού ισοδύναμου εισοδήματος, που αποτελούν κριτήρια απαλλαγής.

3) Ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την ακολουθητέα διαδικασία.

4) Το έντυπο αίτησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης.

5) Την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συνοδεύει την αίτηση.

Εφόσον φοιτήτρια ή φοιτητής εμπίπτει στις περιπτώσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης (δίδακτρα) της παρ. 2 του άρθρου 418 και του άρθρου 86 του ν. 4957/2022, θα πρέπει:

  • να συμπληρώσει, υπογράψει και υποβάλει τα επισυναπτόμενα έντυπα:

 «Αίτηση απαλλαγής από τέλη φοίτησης» και «Υπεύθυνη Δήλωση για απαλλαγή από τέλη φοίτησης»,

  • να προσκομίσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 5 της με αριθ. 108990/Ζ1/08-09-2022 (ΦΕΚ 4899/τ. Β΄/16-09-2022) επισυναπτόμενης Υπουργικής Απόφασης.

Τα ανωτέρω έντυπα και δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν
από Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022, έως και  την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:00, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στη διεύθυνση secedutech@uniwa.gr , με θέμα:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ_ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (π.χ.: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ).

Η αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα – δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν μόνο σε ευκρινή αρχεία τύπου .pdf. Άλλου τύπου αρχεία (αρχεία φωτογραφίας, π.χ. .jpeg , αρχεία κειμένου τύπου .doc)  δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Όσες και όσοι δεν επιλέξουν την ηλεκτρονική αποστολή, μπορούν να περάσουν από τη γραμματεία του ΔΠΜΣ (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Κτήριο 10, 1ος όροφος, γραφείο Κ10.113), προκειμένου να παραδώσουν εντύπως τα δικαιολογητικά απαλλαγής, ύστερα από επικοινωνία με τη γραματεία.

Ακολουθητέα διαδικασία αίτησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης του ΔΠΜΣ
Υπουργική Απόφαση διαπίστωσης ποσών ισοδύναμου εισοδήματος 2022-2023
Υπουργική Απόφαση απαλλαγής τελών φοίτησης
Αίτηση απαλλαγής από τέλη φοίτησης
Υπεύθυνη Δήλωση για απαλλαγή από τέλη φοίτησης