ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022)

Τα Τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) καλούν τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», με έναρξη μαθημάτων το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Οκτώβριος 2022), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το ΔΠΜΣ αποτελεί επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» (ΦΕΚ 3205/τ. Β ́/ 23-06-2022).

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μετεκπαίδευση στις Επιστήμες της Αγωγής με τη συνέργεια Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων. Όλα τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι εναρμονισμένα με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων παιδαγωγικών τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Πρακτική Άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία περιλαμβάνει παρακολούθηση, παρατήρηση, σχεδιασμό εκπαιδευτικής παρέμβασης και πραγματοποίηση διδασκαλίας ή/και μικροδιδασκαλίας.

Το ΔΠΜΣ, χαρακτηριζόμενο από διεπιστημονικότητα και αντιμετωπίζοντας την Παιδαγωγική ολιστικά, αξιοποιώντας παράλληλα τόσο τις Νέες Τεχνολογίες όσο και προσεγγίσεις από το πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών (καλύπτοντας ζητήματα Νευροβιολογίας, Γενετικής κ.ά.), καθίσταται πρωτοποριακό στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής.

Απευθύνεται στον εκπαιδευτικό αλλά και σε οποιονδήποτε πτυχιούχο δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης και της αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς εξασφαλίζει στους αποφοίτους του Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια.

Το ΔΠΜΣ παρέχει επίσης στους αποφοίτους του επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ , αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ, προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογής τεσσάρων (4) μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Το ΔΠΜΣ προσφέρει δυνατότητα επιλογής μίας εκ των τριών (3) ειδικεύσεων σπουδών:

 1. Ειδίκευση Προσχολικής Αγωγής,
 2. Ειδίκευση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 3. Ειδίκευση Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.

Οι σπουδές στην ειδίκευση Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΜΣ είναι συναφείς με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) (ως επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» ΦΕΚ 1812/ τ.Β’/29-04- 2021).

Οι υποψήφιες/υποψήφιοι για συμμετοχή στο ΔΠΜΣ δηλώνουν, με την υποβολή της αίτησής τους, την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν κατά το δεύτερο έτος των σπουδών τους.

Η διάρκεια των σπουδών είναι διετής, διαρθρωμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε 120 Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης). Το πρόγραμμα σπουδών του πρώτου και του δευτέρου εξαμήνου είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στο τρίτο και στο τέταρτο εξάμηνο, το πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδίκευση σπουδών που έχει επιλεγεί. Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση και την Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσφέρονται διά ζώσης ή/και διαδικτυακά μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε τρεις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (3.900€) και δύνανται να καταβληθούν εφ’ άπαξ ή με τους εξής τρόπους: (α) σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις των εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (975€) με την έναρξη κάθε εξαμήνου ή (β) σε έως και δεκαπέντε (15) άτοκες δόσεις των διακοσίων εξήντα ευρώ (260€) με χρήση πιστωτικής κάρτας.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε ενενήντα (90) φοιτητές. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στους προαναφερθέντες συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ), τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι, με την προϋπόθεση ότι, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου, θα έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης/περάτωσης σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου.

Για την επιλογή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών συνεκτιμώνται:

· ο φάκελος υποψηφιότητας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος (κατάλογος δικαιολογητικών) και
· η συνέντευξη του/της υποψηφίου/υποψηφίας ενώπιον της ειδικής αξιολογικής επιτροπής.

Κατάλογος δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο (https://edutech.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/183/2019/03/appDoc.pdf).
 2. Τίτλοι σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας).
 3. Βιογραφικό Σημείωμα υποψηφίου.
 4. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου υποψηφίου.
 5. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και στο οποίο θα γίνεται αναφορά στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά του και στην μέχρι τώρα επαφή του με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική του εμπειρία πάνω σε αυτά.
 6. Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας, εφόσον υπάρχει.
 7. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 9. Διπλωματική/πτυχιακή εργασία (εφόσον έχει εκπονηθεί).

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως και Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2022

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η αποστολή επιπλέον δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://edutech.uniwa.gr/e-grammateia/apply/), με ταυτόχρονη ανάρτηση των δικαιολογητικών. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με ανάρτηση μόνο των υποχρεωτικών δικαιολογητικών (τίτλοι σπουδών, βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/υποψηφίας) και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά να προσκομιστούν στη γραμματεία του προγράμματος έως και την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης (ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή και εντύπως, ύστερα από σχετική επικοινωνία).

β. Ταχυδρομικά, μέσω συστημένης επιστολής, στη διεύθυνση:

Γραμματεία ΔΠΜΣ
«Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω,
Κτήριο 10 (Κ10) – Σχολή Μηχανικών (πρ. ΣΤΕΦ), 1ος Όροφος, Γραφείο Κ10.113 Αγίου Σπυρίδωνος, 122 43 Αιγάλεω

γ. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση secedutech@uniwa.gr , με θέμα: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (π.χ.: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ).

Η αίτηση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα – δικαιολογητικά θα πρέπει, εφόσον επιλεγεί η υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να σαρωθούν και να επισυναφθούν αποκλειστικά ως αρχεία μορφής .pdf . Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.) δεν γίνονται αποδεκτά.

δ. Αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου, ύστερα από σχετική επικοινωνία (Τηλ. 210 5385373, 210 5385349 / email: secedutech @uniwa.gr), στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας: secedutech@uniwa.gr Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη γραμματεία του ΔΠΜΣ : 2105385373 , 210 5385349 Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ: https://edutech.uniwa.gr/

Πρόσκληση σε μορφή pdf

Η Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής

και Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.

Ευσταθία Παπαγεωργίου Καθηγήτρια