Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών 2024-2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024)

Τα Τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλούν τις/τους ενδιαφερόμενες/-ους
να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο νέο 10ο κύκλο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο:

«Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»,

(ΦΕΚ 3205/τ. Β΄/ 23-06-2022), με έναρξη μαθημάτων το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 (Οκτώβριος 2024), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το ΔΠΜΣ αποτελεί επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μετεκπαίδευση στις Επιστήμες της Αγωγής με τη συνέργεια Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων. Όλα τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι εναρμονισμένα με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων παιδαγωγικών τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Πρακτική Άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία περιλαμβάνει παρακολούθηση, παρατήρηση, σχεδιασμό εκπαιδευτικής παρέμβασης και πραγματοποίηση διδασκαλίας ή/και μικροδιδασκαλίας.   

Το ΔΠΜΣ, χαρακτηριζόμενο από διεπιστημονικότητα και αντιμετωπίζοντας την Παιδαγωγική ολιστικά, αξιοποιώντας παράλληλα τόσο τις Νέες Τεχνολογίες όσο και προσεγγίσεις από το πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών (καλύπτοντας ζητήματα Νευροβιολογίας, Γενετικής κ.ά.), καθίσταται πρωτοποριακό στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής.

Απευθύνεται στον/στην εκπαιδευτικό αλλά και σε όποιον/α πτυχιούχο δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης ή/και της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Το ΔΠΜΣ

 • εξασφαλίζει στους αποφοίτους του Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια
  (ΦΕΚ 4319/τ. Β΄/12-08-2022).
 • παρέχει συνάφεια με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) (ΦΕΚ 308/τ. Β΄/25-01-2023) (για την ειδίκευση «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης»)
 • παρέχει στους αποφοίτους του επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ , αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ, προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογής τεσσάρων (4) μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
 • προσφέρει δυνατότητα επιλογής μίας εκ των τριών (3) ειδικεύσεων σπουδών:
 1. Ειδίκευση Προσχολικής Αγωγής,
 2. Ειδίκευση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 3. Ειδίκευση Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.

 

Οι υποψήφιες/υποψήφιοι για συμμετοχή στο ΔΠΜΣ καλούνται να δηλώσουν, με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς τους, την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν κατά το δεύτερο έτος σπουδών.

Η διάρκεια των σπουδών είναι διετής, διαρθρωμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε 120 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης). Το πρόγραμμα σπουδών του πρώτου και του δευτέρου εξαμήνου είναι κοινό για όλες/όλους τις/τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές/-τριες. Στο τρίτο και στο τέταρτο εξάμηνο, το πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδίκευση σπουδών που έχει επιλεγεί. Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει Πρακτική Άσκηση ή/και Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ανάλογα με την ειδίκευση σπουδών.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσφέρονται διά ζώσης ή/και διαδικτυακά μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
και διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε τρεις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (3.900€) και δύνανται να καταβληθούν εφ’ άπαξ ή με τους εξής τρόπους: (α) σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις των εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (975€) με την έναρξη κάθε εξαμήνου ή (β) σε έως και δεκαπέντε (15) άτοκες δόσεις των διακοσίων εξήντα ευρώ (260€) με χρήση πιστωτικής κάρτας.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στους προαναφερθέντες συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ), τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή  το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι, με την προϋπόθεση ότι, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου, θα έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης/περάτωσης σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου.

Για την επιλογή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών συνεκτιμώνται:

 • Ο φάκελος υποψηφιότητας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος (κατάλογος δικαιολογητικών) και
 • η συνέντευξη του/της υποψηφίου/υποψήφιας ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Κ1

Βαθμός πτυχίου.

Βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον α’ κύκλο σπουδών.

30%

Κ2

Τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

15%

Κ3

Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος.

15%

Κ4

Συνέντευξη.

40%

 • Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, ως εξής:
  Βαθμός = Κ1 x 0,3 + Κ2 x 0,15 + Κ3 x 0,15 + Κ4 x 0,4.

 

Κατάλογος δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο (Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας).
 2. Τίτλος/Τίτλοι σπουδών (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και αναλυτική βαθμολογία (στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας).
 3. Βιογραφικό Σημείωμα υποψηφίου.
 4. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου υποψηφίου.
 5. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και στο οποίο θα γίνεται αναφορά στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά του και στην μέχρι τώρα επαφή του με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή/και την επαγγελματική εμπειρία της/του πάνω σε αυτά.
 6. Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος επιλεγεί και δεν κατέχει πτυχίο ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 θα εξεταστεί σε προγραμματισμένες εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα, προκειμένου να διαπιστωθεί η επαρκής γνώση ξένης γλώσσας).
 7. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 9. Διπλωματική/πτυχιακή εργασία (εφόσον έχει εκπονηθεί).

 

Α΄ κύκλος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
έως και Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

Για όποια ειδίκευση κριθεί απαραίτητο, θα υπάρξει και Β΄ κύκλος υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η αποστολή επιπλέον δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://edutech.uniwa.gr/e-grammateia/apply/), με ταυτόχρονη ανάρτηση των δικαιολογητικών. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με ανάρτηση μόνο των υποχρεωτικών δικαιολογητικών (τίτλοι σπουδών, βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/υποψηφίας, στοιχεία ταυτότητας) και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά να προσκομιστούν στη γραμματεία του προγράμματος έως και την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης (ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή και εντύπως, ύστερα από σχετική επικοινωνία).

β. Ταχυδρομικά, μέσω συστημένης επιστολής, στη διεύθυνση:

Γραμματεία ΔΠΜΣ

«Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω,
Κτήριο 10 (Κ10) – Σχολή Μηχανικών (πρ. ΣΤΕΦ), 1ος Όροφος, Γραφείο Κ10.113
Αγίου Σπυρίδωνος, 122 43 Αιγάλεω.

γ. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση secedutech@uniwa.gr , με θέμα:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (π.χ.: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ).

Η αίτηση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα – δικαιολογητικά θα πρέπει, εφόσον επιλεγεί η υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να σαρωθούν και να επισυναφθούν αποκλειστικά ως αρχεία μορφής .pdf . Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.) δεν γίνονται αποδεκτά.

δ. Αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου, ύστερα από σχετική επικοινωνία
(Τηλ. 210 5385373, 210 5385349 / email: secedutech @uniwa.gr), στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας: secedutech@uniwa.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη γραμματεία του ΔΠΜΣ : 2105385373 , 210 5385349

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ: https://edutech.uniwa.gr/

 

Η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.

Ευσταθία Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΠΜΣ_ΧΕ_2024-2025 (pdf)