Εκπαιδευτική και Κοινωνική Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Ικανότητες

Κωδικός Μαθήματος:

MYK.3.3.1

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικό Μάθημα

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB127/Σκοπός του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με μία σειρά ζητημάτων που άπτονται της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Σε επίπεδο γνώσεων, οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα:

 • ŸΈχουν κατανοήσει τα βασικά μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας και τις εφαρμογές των εν λόγω μοντέλων στην παιδαγωγική πράξη
 • Είναι σε θέση να προσδιορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης, υπό το πρίσμα του κοινωνικού μοντέλου προσέγγισης της ετερότητας.
 • Έχουν αποκτήσει γνώσεις σε σχέση με τον σχεδιασμό & την υλοποίηση  εκπαιδευτικών και κοινωνικών πολιτικών με ενταξιακό πρόσημο,  τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
 • Διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία ενταξιακών σχολικών περιβαλλόντων
 • Έχουν γνωρίσει μία σειρά από καλές συνεργατικές  πρακτικές που μπορούν να οικοδομηθούν με στόχο την ένταξη και αφορούν σε όλα τα επίπεδα της σχολικής κοινότητας (συνεργασία μαθητών, συνεργασία εκπαιδευτικών, συνεργασία σχολείου-οικογένειας κοκ).
 • Έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις επί ζητημάτων αξιολόγησης, παιδαγωγικής και σχεδιασμού ενταξιακών παιδαγωγικών παρεμβάσεων
 • Έχουν έρθει σε επαφή με ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής ένταξης και της συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Σε επίπεδο ικανοτήτων, οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των ενοτήτων θα είναι σε θέση να:

 • Οργανώνουν ειδικά και ενταξιακά περιβάλλοντα μάθησης
 • Να αξιοποιούν προς όφελος των μαθητών/τριών τους τις υπάρχουσες υποστηρικτικές δομές
 • Να αναγνωρίζουν τους φραγμούς στη μάθηση και να συμβάλλουν στην άρση τους
 • Να αξιοποιούν στην παιδαγωγική πράξη τα βασικά ερευνητικά πορίσματα του πεδίου των Σπουδών στην Αναπηρία

Σε επίπεδο στάσεων, οι φοιτητές/τριες, μετά την ολοκλήρωση των ενοτήτων θα είναι σε θέση:

 • Να υιοθετούν ενταξιακές στάσεις και αντιλήψεις ειδικά σε σχέση με τους μαθητές με αναπηρία αλλά και με το σύνολο της σχολικής κοινότητας
 • Να αναγνωρίζουν τη μαθητική ετερογένεια ως πηγή εμπλουτισμού της παιδαγωγικής πράξης.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Αναστοχασμός επί της διδακτικής πρακτικής 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Αναπηρία & Εκπαίδευση: Θεωρητικό πλαίσιο
 • Εκπαιδευτική ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ε.ε.α.: Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής
 • Δημιουργία ενταξιακών σχολικών περιβαλλόντων: Βασικές αρχές & εφαρμογές
 • Συνεργατικές πρακτικές & ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ε.ε.α.
 • Ζητήματα αξιολόγησης & παιδαγωγικής-Σχεδιασμός ενταξιακών παιδαγωγικών παρεμβάσεων
 • Κοινωνική ένταξη – Συμβουλευτική μαθητών με αναπηρία ή/και ε.ε.α.